7. ožu 2010.

Statut Udruge

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01 i 11/02) , osnivačka Skupština UDRUGE SVIJET RECIKLAŽE – 3r, na sjednici održanoj 20.06.2008 donijela jeS T A T U T

UDRUGE SVIJET RECIKLAŽE – 3r

I
O S N O V N E O D R E D B E

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge ; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je: UDRUGA SVIJET RECIKLAŽE - 3r
Skraćeni naziv Udruge je: 3r
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga može koristiti i naziv na stranom jeziku: Recycling world association – 3r.
Sjedište Udruge je Turopoljska 2, Zagreb
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

UDRUGA SVIJET RECIKLAŽE – 3r je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
UDRUGA SVIJET RECIKLAŽE – 3r je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga koristi univerzalno prepoznatljiv simbol poticanja ljudi na reciklažu naziva «Recikliraj sada». Zaobljenu strelicu zelene boje na čijem se kraju nalazi srce. Unutar kruga je upisano 3r (reduce, reuse, recycle)

Članak 5.

Udruga ima pečat u obliku kvadrata na kojem se nalazi na lijevoj strani simbol Udruge, a na desnoj strani naziv i sjedište Udruge.

Članak 6.

Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik .
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

C I LJ E V I I D J E L A T N O S T I Udruge

Članak 7.

Ciljevi udruge su:
- promicanje razvoja shema recikliranja kao održiv način upravljanja otpadom
- promicanje smanjivanja, ponovne uporabe i recikliranja otpada
- promicanje urbane ekologije
- promicanje i upoznavanje javnosti s ekološkim, ekonomskim dobrobitima i potencijalima reciklaže za društvenu zajednicu lokalno i globalno

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:
- organiziranje eko akcija projekata, kampanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
- organiziranje edukativnih radionica, tribina, stručnih savjetovanja, okruglih stolova
- izdavanje publikacija, letaka, brošura, biltena, knjiga, bedževa i plakata i drugog promidžbenog materijala
- predlaganje inicijativa za donošenje zakonske regulative
- predlaganje mjera nadležnim državnim tijelima za unapređenje reciklaže
- promocija i prigodna prodaja predmeta vlastite izrade od recikliranih materijala i predmeta
- prikupljanje, obrada i distribucija informacija
- suradnja sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu

Članak9.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, te:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
- putem medija.

III

Č L A N S T V O U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin.

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članak 12.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 13.

Prava i obveze članova su:
- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje upravljanju poslovima Udruge
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

Članak 14.

Članom Udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice, koja sadrži Izjavu o poznavanju i prihvaćanju Statuta i Programskih osnova, te plaćanjem članarine za tekuću godinu. Odluku o visini članarine donosi Skupština. Đaci, studenti, nezaposleni i umirovljenici plaćaju članarinu u visini od 50 posto punog iznosa. Plaćanja članarine oslobođen je svaki građanin uz Izjavu da nije u mogućnosti plaćati članarinu.
Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem.

Odluku o isključenju člana iz Klub donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 16.

Udruga se može udružiti u druge udruge i asocijacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV
T I J E L A UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:
- Skupština
- Predsjednik
- Dopredsjednik
- Tajnik


SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelju su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna 1/3 svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Skupština se može održati i video linkom.

Članak 21.

Skupština Kluba:
- utvrđuje politiku razvitka Udruge
- donosi i mijenja Statut Udruge
- donosi financijski plan i završni račun
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge
- daje smjernice za rad Udruge
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
- odlučuje o prestanku rada Udruge
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine.

Članak 23.

Predsjednik:
- zastupa Udrugu
- saziva Skupštinu Udruge
- rukovodi radom Skupštine Udruge
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i
prihvaćanje
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
- upravlja imovinom Udruge
- podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.DOPREDSJEDNIK

Članka 25.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik, kojeg bira Skupština Udruge
Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK

Članak 26.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi Registar članova. Prava obveze i status tajnika reguliraju se pravilnikom o radu udruge. Za svoj rad odgovoran je predsjedniku Udruge.

Članak 27.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

V
I M O V I N A I N A Č I N S T J E C A NJ A I M O V I N E

Članak 28.

Imovinu Kluba čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.

Članak 29.

Udruga stječe imovinu:
- od članarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- od dotacija iz proračuna,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI
P R E S T A N A K P O S T O J A NJ A UDRUGE

Članak 31.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII

P R I J E L A Z N E I Z A V R Š N E O D R E D B E

Članak 32.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 33.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata daje Predsjednik Udruge.
U Zagrebu, 20.06.2008. godine.
Morana Delač
PREDSJEDNIK UDRUGE

1 komentar:

Anonimno kaže...

I wished to thank you for this great learn!! I definitely having fun with every little little bit of it I have you bookmarked to take a look at new stuff you submit